Skip to content

Yong He Gong

Beautiful roofs of Yonghegong (Lama Temple)